Danh mục chính
Thông báo
Hoạt động qua ảnh
Thủ khoa tốt nghiệp CQ55-QTKD0 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ550 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ551 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ552 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ553 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ554 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ555 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ556 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ557 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ558
Giới thiệu chung
Thứ hai, 09/05/2016 - 19:39

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHOA QUN TRỊ KINH DOANH

1.  GIỚI THIỆU:

1.1.   TÊN ĐƠN VỊ, ĐỊA CHỈ, ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

      - Tên đơn vị:  Khoa Quản trị Kinh Doanh, Học viện Tài chính

      - Địa chỉ: phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Bắc Từ liêm, Hà Nội

      - Điện thoại: (04) 38.386.867 - 514

      - Email:    khoaqtkd@hvtc.edu.vn

1.2.   QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Qun TrKinh Doanh đưc thành lp theo quyết đnh s1237/QĐ-BTC ngày 16/05/2003 ca Btrưng BTài chính vthành lp khoa Qun trkinh doanh thuc Hc vin Tài chính.

- Năm 2003, khi mi thành lp 2 chuyên ngành đào to ca khoa là Kinh doanh chng khoán (nay là Đu tư tài chính) và Đnh giá tài sn (nay là Đnh giá tài sn & Kinh doanh bt đng sn).

      Bn bmôn đưc thành lp mi hoc chuyn tđơn vkhác vgm:

                     Thtrưng chng khoán,

                     Kinh tế các ngành sn xut,

                     Qun trkinh doanh 

                     Đnh giá tài sn.

- Năm 2006, Hc vin quyết đnh chuyn c2 chuyên ngành Kinh doanh chng khoán, Định giá tài sản và Kinh doanh bt đng sn sang khoa Ngân hàng – Bo him và tài chính doanh nghip. Hai bmôn Thtrưng chng khoán và Đnh giá tài sn cũng chuyn sang các khoa tương ng.

- Năm 2006 Hc vin tài chính Thành lập 2  chuyên ngành đào to mi là:

      1. Chuyên ngành Marketing

      2. Chuyên ngành Qun trị doanh nghiệp

       Quy mô tuyn sinh lúc đó là 120 sinh viên mi khóa.

    Lúc này khoa có 4 bộ môn là - BM Kinh tế phát triển; BM Marketing, BM Quản lý kinh tế và BM Quản trị kinh doanh

    Với chất lượng đào tạo được sinh viên đánh giá cao và được xã hội thừa nhận đến năm 2014 quy mô đào tạo của khoa Quản trị kinh doanh được tăng gấp đôi: từ 120 sinh viên lên 240 sinh viên.
    

       Học viện tài chính không ngừng phát triển, để phục vụ cho việc mở thêm ngành đào tạo mới, Năm 2012 Bmôn Kinh tế phát trin (tin thân là BKinh tế các ngành sn xut) đưc điu chuyn sang khoa Kinh tế.

      Qua nhiu ln xáo trn, đến nay khoa Qun tr kinh doanh có 3 bmôn: Marketing, Qun trị kinh doanh và Qun lý kinh 

     Với tổng số giảng viên là 29 và 01 cán bộ văn phòng khoa

1.3.   CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

    Về giảng dạy:

- Đào tạo đại học: Trực tiếp giảng dạy các môn học do ba bộ môn quản lý cho tất cả các chuyên ngành đào tạo trong Học viện như: Kế toán kiểm toán, Tin học tài chính kế toán, Marketing,  Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, những môn học được phân công.

- Đào tạo Sau đại học: Giảng dạy các môn Khoa học quản lý, Marketing, Quản trị kinh doanh, Quản trị học… cho các chuyên ngành khác nhau của Học viện Tài chính.

    Về  nghiên  cu khoa hc:

- Trc tiếp xây dng chương trình và biên son giáo trình, bài ging gc, sách chuyên kho cho hai chuyên ngành: Marketing và Qun trdoanh nghip; biên soạn các giáo trình khác phc vcho công tác ging dy ca cba bmôn.

- Nghiên cu nhng lý lun và thc tiễn về các lĩnh vực chuyên môn như: Qun trkinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán kim toán, Marketing,…

Các kết qunghiên cu khoa hc đưc thhin thông qua các bài báo đã đưc công btrên các tp chí kinh tế chuyên ngành; Thông qua các đtài nghiên cu khoa hc các cp. Kết qunghiên cu không chgóp phn nâng cao cht lưng ging dy cho các ging viên; là nhng tài liu tham kho quý báu cho các nhà qun trdoanh nghip mà còn phc vtt công tác hoch đnh chính sách ca Đng và Nhà nưc.

  Về qun lý sinh viên: Qun lý sinh viên các chuyên ngành Marketing và Qun tr doanh nghip theo phân công ca Hc vin.

1.4. Gii thiu v khoa Quản trị kinh doanh

1.4.1 Lãnh đạo chi bộ qua các thời kỳ

Bí thư chi b

1 . NGUT, TS Nguyễn Đình Hợi - Từ năm 2003 đến năm 2011

2. Th.S Bùi Văn Quyết                 - Từ năm 2011 đến năm 2012

3. Th.S Đỗ Công Nông.                - Từ năm 2012 đến năm 2014

4. PGS, TS Đào Thị Minh Thanh - Từ năm 2014 đến nay

Phó bí thư chi b

1.    Th.S Bùi Văn Quyết                  - Từ năm 2006 đến năm 2011

2.    Th.S Đỗ Công Nông.                 - Từ năm 2011 đến năm 2012

3.    PGS, TS Đào Thị Minh Thanh. - Từ năm 2012 đến năm 2014

4.    NGUT, TS Nguyễn Thị Thu Hương - Từ 2014 đến nay

Chi uviên

1.    CN Nguyễn Thị Minh Hoàng         - Từ năm 2003 đến năm 2006

2.    PGS, TS Đào Thị Minh Thanh.      - Từ năm 2006 đến năm 2012

3.    NGUT,TS Nguyễn Thị Thu Hương - Từ năm 2012 đến năm 2014

4.    TS Nguyễn Xuân Điền.                   - Từ 2014 đến nay

1.4.2 Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ.

Trưởng khoa

1.    PGS,TS Vũ Công Ty               -  Từ năm 2003 đến năm 2008

2.    TS Trần Văn Phùng                     -   Từ năm 2008 đến tháng 3 năm 2014

3.    TS Nguyễn Đức Lợi                     -   Từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2017

4.    PGS,TS Đào Thị Minh Thanh     -    Từ tháng 9/2017

 

Phó trưởng khoa

1 . NGUT, TS Nguyễn Đình Hợi - Từ năm 2003 đến năm 2011

2. TS Trần Văn Phùng                 - Từ năm 2006 đến năm 2008

3. TS. Nguyễn Đức Lợi               - Từ năm 2011 đến năm 2014

4. Th.S Đỗ Công Nông              - Từ năm 2003 đến nay

5. PGS,TS Đào Thị Minh Thanh. - Từ năm 2014 đến nay

1.4.3 Lãnh đạo khoa 

Trưởng khoa

 

     PGS,TS. Đào Th Minh Thanh    

 

 

Phó trưng khoa

ThS. Đỗ Công Nông

1.5 GIỚI THIỆU VỀ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1.5.1Chuyên ngành Marketing

Mc tiêu đào to:  Đào to cnhân chuyên ngành Marketing nm vng nhng kiến thc chuyên sâu vMarketing; có knăng thc hin công vic qun trnhư: qun trMarketing, qun trthương hiu, nghiên cu Marketing, qun trkênh phân phi, qun trqung cáo, quan hcông chúng, bán hàng và qun trbán hàng…trong các tchc và các doanh nghip thuc các thành phn kinh tế; có khnăng hoch đnh chính sách, chiến lưc, kế hoch Marketing. Nm vng các kiến thc cơ bn vqun trdoanh nghip, kế toán, tài chính doanh nghip, marketing quc tế, kiến thc btrpháp lut vkinh doanh - thương mi.
Cơ hi nghnghip: Sinh viên tt nghip có khnăng đm nhn công vic chuyên môn như:
- Lp và trin khai kế hoch marketing kinh doanh; hoch đnh chiến lưc, chính sách, kế hoch kinh doanh ca doanh nghip; nghiên cu điu tra marketing; phân tích, lp chương trình marketing; xây dng, qung bá thương hiu; hoch đnh hthng phân phi và kế hoch hot đng logistics ca doang nghip; xây dng chương trình đm bo cht lưng ISO.9000, ISO.14000, HACCP ca doanh nghip.
    - Có khnăng đm nhn các công vic thuc vMarketing ti các tchc và doanh nghip thuc các thành phn kinh tế như: Marketing, Qun trMarketing, Qun trthương hiu, Quan hcông chúng (PR), Bán hàng và qun trbán hàng, Qun trkênh phân phi, Qun trqung cáo, Nghiên cu Marketing, các hot đng Marketing khác.
    - Làm vic các bphn thc hin chc năng qun lý nhà nưc vhot đng kinh doanh trong các cơ quan qun lý Nhà nưc ttrung ương đến đa phương.
- Có đkiến thc và knăng tthành lp và phát trin doanh nghip riêng.
- Có khnăng làm công tác ging dy, nghiên cu khoa hc chuyên môn ti các trưng và các cơ quan nghiên cu khoa hc, các vin nghiên cu.

 

 1.5.2  Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp nắm vững những kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có kỹ năng thực hiện công việc quản trị như: quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị Marketing, quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị tài chính, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật kinh doanh, thương mại.
 Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như:
    - Quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, quản trị dự án kinh doanh, quản trị nhân lực, quản trị bán hàng, quản trị cung ứng, các hoạt động quản trị khác tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
    - Làm việc ở các bộ phận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương.
      - Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.
1.6Thành tích của đơn vị

-        Ging dy: Nghiên cu và đưa vào ging dy 19 môn hc mi cho các lp chuyên ngành Qun tri doanh nghip và Marketing.

-        Nghiên cu khoa hc: chtrì 03 đtài Nghiên cu khoa hc cp B, 01 đtài nhánh cp Nhà nưc và hàng chc đtài cp Hc vin, cp khoa. Biên son trên 20 giáo trình và sách chuyên kho phc vcho hai chuyên ngành đào to do khoa qun lý là Marketing và qun trdoanh nghip. Các giáo trình vlĩnh vc Qun lý, Kinh tế môi trưng và Qun lý hành chính công.

-        Đã đưc tng thưng nhiu Bng khen ca Thng Chính ph,      Bằng khen của Btrưng BTài chính.

 

2.  NHÂN SỰ

1.1.   Cơ cấu tổ chức

Khoa Qun trị kinh doanh có 3 bộ môn là: Marketing, 

                                                                   Qun lý kinh tế 

                                                                   Qun trị kinh doanh

 

Số lần đọc: 3166
Các bài đã đăng