Danh mục chính
Thông báo
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-07-07-2019-17-img0 Ảnh-07-07-2019-17-img1 Ảnh-07-07-2019-17-img2 Ảnh-07-07-2019-17-img3 Ảnh-07-07-2019-17-img4 Ảnh-07-07-2019-17-img5 Ảnh-07-07-2019-17-img6 Ảnh-07-07-2019-17-img7 Ảnh-07-07-2019-17-img8 Ảnh-07-07-2019-17-img9
Bộ môn Quản lý kinh tế
Thứ ba, 12/07/2016 - 18:45

BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ

Bộ môn Qun lý kinh tế

Trưng Bộ môn: NGƯT. TS. Nguyn Thị Thu Hương

 

Phó trưng bộ môn: 

   

Lc lưng ging viên: 10 ging viên, trong đó 2 tiến sĩ, 8 thc sĩ đưc đào to trong và ngoài nưc.

Nhim vụ ging dy 3 môn hc:

 1. Khoa học quản lý

 2. Quản lý hành chính công

  3.  Kinh tế môi trường 

Đội ngũ giảng viên:

 

STT

Họ và tên

Chc v

Hc hàm, hc v

Công vic đm nhn

Email

1

Nguyn Th Thu Hương

Trưng BM

NGƯU

Tiến sĩ

Ging dy

Qun lý

ntthuhuong06@yahoo.com.vn

2

Nguyn Đc Li

Ging viên

Tiến sĩ

Ging dy

loiqlkt@yahoo.com.vn

3

Nguyễn Thị phương Loan

Ging viên

Thc s

Ging dy

 

4

Nguyn Ngc Lan

Ging viên

Thc s

Ging dy

Ngoclan073@gmail.com

5

Đỗ Thị Nâng

Ging viên

Thc s

Ging dy

dtnang@gmail.com

6

H Thị  Hòa

Ging viên

Thc s

Ging dy

hothihoahvtc@gmail.com

7

Trn Thị  Hiên

Ging viên

Thc s

Ging dy

hientran1311@gmail.com

8

Nguyn Quang Sáng

Ging viên

Thc s

Ging dy

quangsang187@gmail.com

9

Lê Hoàng Anh

Ging viên

Thc s

Ging dy

hoanganh8820@gmail.com

10

Nguyn Linh Phương

Ging viên

Cử nhân

Ging dy

linhphuongcva@yahoo.com

 

Số lần đọc: 3542
Các bài đã đăng
Trang 1/1